استارتاپ ها

به کارگیری جاذب طبیعی به منظور حذف آهن و منگنز از آب

Learn more

بازیافت ممبران های RO مستعمل و تولید نانوفیلتراسیون های اقتصادی

Learn more

استفاده از زئولیت طبیعی فرآوری شده به منظور حذف یون آمونیوم از آب

Learn more

شیرین سازی ZLD آب شور دریا بوسیله ماژول های غشایی بهینه شده ی MD-RO

Learn more

 

همزن مستغرق

Learn more

بومی سازی جاذب های مختلف حذف آرسنیک، نیترات، سولفات و ...

Learn more

پیمایش به بالا