​خدمات مهرآب

​هر آنچه از یک از شتاب دهنده انتظار میرود را مهرآب در اختیارتان قرار می دهد و در این مسیر با شما همراه می شود
مشاوره و منتورینگ تخصصی
پیش شتاب دهی و پرورش ایده
تیم سازی
سرمایه گذاری بذری
تأمین فضای کار دفتری و آزمایشگاهی
تجاری سازی محصول
ایجاد شبکه و بازاریابی
جذب سرمایه