معرفی
فرآیند بیوراکتور غشایی حاصل ترکیبی از دو سیستم میکروبی و غشایی است. بصورتی که آلودگی های آلی، ترکیبات نیترات، فسفات و ... توسط جمعیت میکروبی به مواد کم خطر دارای بار آلودگی پایین تبدیل می شود. پس از حذف آلودگی ها توسط سیستم میکروبی، عبور از سیستم غشایی منجر به کاهش هر چه بیشتر مواد معلق و آلودگی های کم خطر موجود در آب می گردد. بطور کلی دو حالت سیستم هوازی و بی هوازی میکروبی مورد استفاده قرار میگیرند. علاوه بر این، سیستم غشایی می تواند به دو حالت مستغرق و خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

​​​بیوراکتور غشایی (MBR)