غشاهای الیاف توخالی (Hollow Fiber) رشته های غشایی تو خالی با جداره متخلخل می باشند که می توانند در فضای کم، سطح فیلتراسیون بسیار زیادی ایجاد نمایند. این رشته ها در دسته هایی شامل هزاران رشته ساخته و ماژول بندی می شوند تا بدین ترتیب در فضای کم به تصفیه آب و پساب با حجم بالا و تولید آب با کیفیت بپردازند. استفاده از این غشاها به جای غشاهای تخت، دارای مزایایی از جمله کاهش هزینه های عملیاتی، گرفتگی کمتر و تولید بیشتر می باشد.
استفاده در سیستم های MBR
پیش تصفیه آب ورودی به سیستم اسمز معکوس
تولید آب مورد نیاز جهت دامپروری ها
تامین آب مناسب جهت مصارف کشاورزی
بازیافت پساب های صنعتی از جمله پساب های نفتی و دارویی
استفاده در ساخت فیلترهای دیالیز خون


معرفی
کاربرد ها

غشاهای الیاف توخالی (Hollow Fiber)