مشاوران مهرآب

دکتر تورج محمدی
استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
– مدیر قطب غشا

دکتر مصطفی مهین روستا
– عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی
– متخصص در طراحی فرایند های تصفیه با استفاده از جاذب های طبیعی و سنتزی

دکتر مجید حسین زاده
دکتری مهندسی عمران
– عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

دکتر نورالله کثیری 
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

دکتر قاسمی

دکتر مهدیار فر
مدیرعامل شرکت پالافرآیند راستین
-متخصص ،فرایند های  تصفیه آب

دکتر مطهره سعاد پور
عضو هیئت علمی دانشکده عمران گروه آب- دانشگاه علم و صنعت ایران
-مدیر دفتر توسعه تعاملات دانشگاه علم و صنعت با حوزه آب وزارت نیرو

مهندس مهدی منصوری
مدیرعامل شرکت صدرآب سروی
-متخصص فرآیند های تصفیه پساب

مهندس سعید فیروزبخت
پژوهشگر مهندسی محیط زیست، خاک و آلودگی های نفتی – دانشگاه تهران
-مدرس دانشگاه

دکتر حمید عبدل آبادی
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر خدیجه نوروزی
دکتری مهندسی محیط زیست، منابع آب دانشگاه تهران
-مدرس دانشگاه

مهندس حمیدرضا غریبی
کارشناس ارشد مهندسی عمران، آب و فاضلاب دانشگاه شهید بهشتی
کارشناس ارشد طراحی فرآیند شرکت فنی و مهندسی آبسان پالایش

دکتر بهزاد قیاسی
دکتری مهندسی محیط زیست منابع آب دانشگاه تهران
-مدیر پروژه شرکت مهندسین مشاور پنگان آوران
-کارشناس آب های سطحی و رودخانه شرکت آب منطقه ای استان قزوین

 

 

مهندس ابوالفضل بشیری
پژوهشگر مهندسی محیط زیست، منابع آب دانشگاه تهران 
– مدیر وبسایت آکادمی تخصصی مهندسی محیط زیست

مهندس بهنام اندیک 
پژوهشگر مهندسی محیط زیست، منابع آب دانشگاه تهران
حقوق و تخصیص منابع آب
– کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور ری آب

دکتر عباس افشار
استاد تمام دانشکده عمران گروه آب – دانشگاه علم و صنعت ایران
– متخصص مدیریت منابع آب

دکتر امیر اتابک اسدی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

دکتر عماد محجوبی
عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب و محیط زیست دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر مریم احمدزاده توفیقی
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

پیمایش به بالا