فلوچارت عملکرد حیات اکسیر مهرآب تا تاریخ مهرماه 1400

فلوچارت عملکرد حیات اکسیر مهرآب تا تاریخ مهرماه 1400 ..... دو خروجی موفق به صورت ثبت شرکت جدید و قرارداد مالکانه 

در حیات اکسیر مهرآب با توجه به شرایط پروژه و توانمندی اعضا بعد از بررسی ها و جلسات متعدد نوع خروج شرکت مشخص می گردد. در ادامه مسیر با دایره گسترده ارتباطات حیات اکسیر مهرآب به تجاری سازی و تولید انبوه استارتاپ شما کمک خواهیم نمود. 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها